مدل ها و طرح های کورین تکسانیت (TAXANITE)

مدل ها و طرح های کورین تکسانیت (TAXANITE)

تکسانیت یکی از برندهای تولید کننده کورین ایرانی است. این سنگ کورین توسط شرکت گلستان بلور تولید می گردد. به نقل از این شرکت کورین یا سنگ يکپارچه تکسانيت دارای ویژگی های زیر است:

  • تنوع رنگی بیش از ۵۰ رنگ
  • اجرای بدون درز
  • ضد قارچ و باکتری
  • مقاوم
  • نظافت و نگهداری آسان

شرکت کلستان بلور به غیر از برند کورین تکسانیت ، روشویی و سینک همرنگ صفحه را نیز تولید می کند تا شما بتوانید صفحه و سینک یکسان داشته باشید.

در این قسمت تمامی طرح ها و رنگ های برند تکسانیت ارائه شده است که شما می توانید جهت سفارش کد مورد نظرتان را انتخاب و اعلام کنید. شما می توانید جهت خرید و اجرای کورین تکسانیت، با مشاورین خود در ایران کورین در تماس باشید.

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

 سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۰۶ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۰۷ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۰۸ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۰۹

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۱۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۱۳ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۱۴  سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۱۵

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۱۹ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۲۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۲۲ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۲۳
سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۲۶ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۰۲۹ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۶۱۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۶۲۱

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۲۲۶۷۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۱۲ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۱۵ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۲۴
       

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۲۸ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۳۷ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۴۷ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۴۸
       

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۴۹ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۴۹ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۵۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۵۵

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۵۸ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۶۴ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۷۵ سنگ کورین تکسانیت کد ۶۶۱۹۶

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۲ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۳ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۴

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۵ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۶ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۷ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۸

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۰۹ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۱۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۱۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۷۷۰۱۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۰۵ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۰۳ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۰۲ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۰۱

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۴۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۳۳ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۳۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۱۷

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۱۳۷ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۱۱۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۴۵ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۰۴۴

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۵۲۳ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۳۰۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۱۷۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۱۷۰

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۸۲۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۸۱۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۶۲۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۶۱۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۳۵۴۲۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۵۱۵۲ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۸۵۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۳۳۸۴۰

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۰۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۰۲ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۰۴ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۱۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۱۸ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۲۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۲۵ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۲۷

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۳۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۳۲ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۳۳ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۳۶

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۳۷ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۰۴۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۴۱۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۴۲۱

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۴۲۳ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۴۳۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۴۴۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۱۱۴۵۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت کد ۱۲۴۲۱ سنگ کورین تکسانیت کد ۴۴۲۴۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۴۴۳۱۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۴۴۳۸۵

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

 
سنگ کورین تکسانیت کد ۴۴۳۹۵ سنگ کورین تکسانیت کد ۴۴۵۱۰ سنگ کورین تکسانیت کد ۴۵۲۴۰  

 

شرکت کورین ایران کورین

عرضه و اجرای صفحات کورین و کوارتز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *