مدل ها و طرح های کورین تکسانیت (TAXANITE)

مدل ها و طرح های کورین تکسانیت (TAXANITE)

تکسانیت یکی از برندهای تولید کننده کورین ایرانی است. این سنگ کورین توسط شرکت گلستان بلور تولید می گردد. به نقل از این شرکت کورین یا سنگ يکپارچه تکسانيت دارای ویژگی های زیر است:

  • تنوع رنگی بیش از ۵۰ رنگ
  • اجرای بدون درز
  • ضد قارچ و باکتری
  • مقاوم
  • نظافت و نگهداری آسان

شرکت کلستان بلور به غیر از برند کورین تکسانیت ، روشویی و سینک همرنگ صفحه را نیز تولید می کند تا شما بتوانید صفحه و سینک یکسان داشته باشید.

در این قسمت تمامی طرح ها و رنگ های برند تکسانیت ارائه شده است که شما می توانید جهت سفارش کد مورد نظرتان را انتخاب و اعلام کنید. شما می توانید جهت خرید و اجرای کورین تکسانیت، با مشاورین خود در ایران کورین در تماس باشید.

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

 سنگ کد ۲۲۰۰۶ سنگ کد ۲۲۰۰۷ سنگ کد ۲۲۰۰۸ سنگ کد ۲۲۰۰۹

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۲۲۰۱۱ سنگ کد ۲۲۰۱۳ سنگ کد ۲۲۰۱۴  سنگ کد ۲۲۰۱۵

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۲۲۰۱۹ سنگ کد ۲۲۰۲۰ سنگ کد ۲۲۰۲۲ سنگ کد ۲۲۰۲۳
سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۲۲۰۲۶ سنگ کد ۲۲۰۲۹ سنگ کد ۲۲۶۱۱ سنگ کد ۲۲۶۲۱

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۲۲۶۷۰ سنگ کد ۶۶۱۱۲ سنگ کد ۶۶۱۱۵ سنگ کد ۶۶۱۲۴
       

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۶۶۱۲۸ سنگ کد ۶۶۱۳۷ سنگ کد ۶۶۱۴۷ سنگ کد ۶۶۱۴۸
       

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۶۶۱۴۹ سنگ کد ۶۶۱۴۹ سنگ کد ۶۶۱۵۱ سنگ کد ۶۶۱۵۵

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۶۶۱۵۸ سنگ کد ۶۶۱۶۴ سنگ کد ۶۶۱۷۵ سنگ کد ۶۶۱۹۶

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۷۷۰۰۱ سنگ کد ۷۷۰۰۲ سنگ کد ۷۷۰۰۳ سنگ کد ۷۷۰۰۴

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۷۷۰۰۵ سنگ کد ۷۷۰۰۶ سنگ کد ۷۷۰۰۷ سنگ کد ۷۷۰۰۸

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۷۷۰۰۹ سنگ کد ۷۷۰۱۰ سنگ کد ۷۷۰۱۱ سنگ کد ۷۷۰۱۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۳۳۰۰۵ سنگ کد ۳۳۰۰۳ سنگ کد ۳۳۰۰۲ سنگ کد ۳۳۰۰۱

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۳۳۰۴۱ سنگ کد ۳۳۰۳۳ سنگ کد ۳۳۰۳۱ سنگ کد ۳۳۰۱۷

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۳۳۱۳۷ سنگ کد ۳۳۱۱۱ سنگ کد ۳۳۰۴۵ سنگ کد ۳۳۰۴۴

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۳۳۵۲۳ سنگ کد ۳۳۳۰۱ سنگ کد ۳۳۱۷۱ سنگ کد ۳۳۱۷۰

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۳۳۸۲۰ سنگ کد ۳۳۸۱۰ سنگ کد ۳۳۶۲۰ سنگ کد ۳۳۶۱۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۳۵۴۲۰ سنگ کد ۳۵۱۵۲ سنگ کد ۳۳۸۵۰ سنگ کد ۳۳۸۴۰

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۱۱۰۰۱ سنگ کد ۱۱۰۰۲ سنگ کد ۱۱۰۰۴ سنگ کد ۱۱۰۱۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۱۱۰۱۸ سنگ کد ۱۱۰۲۱ سنگ کد ۱۱۰۲۵ سنگ کد ۱۱۰۲۷

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۱۱۰۳۰ سنگ کد ۱۱۰۳۲ سنگ کد ۱۱۰۳۳ سنگ کد ۱۱۰۳۶

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۱۱۰۳۷ سنگ کد ۱۱۰۴۰ سنگ کد ۱۱۴۱۰ سنگ کد ۱۱۴۲۱

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۱۱۴۲۳ سنگ کد ۱۱۴۳۰ سنگ کد ۱۱۴۴۰ سنگ کد ۱۱۴۵۲

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کد ۱۲۴۲۱ سنگ کد ۴۴۲۴۰ سنگ کد ۴۴۳۱۰ سنگ کد ۴۴۳۸۵

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

سنگ کورین تکسانیت،taxanite solid surface

 
سنگ کد ۴۴۳۹۵ سنگ کد ۴۴۵۱۰ سنگ کد ۴۵۲۴۰  

 

شرکت کورین ایران کورین

عرضه و اجرای صفحات کورین و کوارتز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *