سمپل سنگ کورین کومه

طرح ها و کدها و سمپل سنگ کورین کومه کورین کومه توسط شرکت ایرانی کومه سبز آرمانی تولید می شود و در حقیقت یک برند ایرانی کورین است. نام تجاری سنگ های تولیدی این شرکت نیکا یا به عبارت صحیح تر، صفحات یکپارچه (کورین نیکا) می شناسند اما نام کورین کومه...